חמשת הדיברות טרם ביצוע עסקה

אין זה סוד כי כל רוכש צריך להיות ער לכלל הסיכונים העומדים לפתחו טרם ביצוע כל עסקה מהותית.

להתקשרות בעסקה עשויה להיות השפעה רבה על הגורם המבקש להתקשר לצורך רכישת העסקה, בהיבטים רחבים, ובכללם: בנוגע לכספים שבידו, בנוגע לחובותיו כלפי הרגולטורים וכן בנוגע להתחייבויותיו כלפי גופים ממנים וכיוצ"ב.

קרא עוד

איך לשלם פחות - המבחנים בין הכנסה הונית לפירותית

השוק מלא בהזדמנויות להשקעה. החלטתם לעשות מעשה וקניתם נכס נדלן להשקעה. זמן מה לאחר מכן, החלטתם לממש את הנכס. 

איך תדאגו שרשויות המס לא יטילו עליכם את שיעורי המס השוליים על פי הפקודה הגבוהים משמעותית משיעורי המס ההוניים ? איך ניתן לסווג רווח כרווח הוני ולא כפירותי ? 

קרא עוד

הכנסת משקיע לחברת נדלן ללא תשלום מסים – הכיצד

לל הידוע הוא כי חברה שכך נכסיה הינם נכסי נדל"ן הינה בעלת סיווג "מיוחד" במסגרת דיני המס ("איגוד מקרקעין") ועל כן עשויה להיות מחוייבת במיסי מקרקעין עם כל העברה של מניות בין בעלי מניותיה.

לעיתים, על מנת לעקוף את חבויות המס הגבוהות, נוהגים בעלי המניות לבצע "הקצאה" של מניות למשקיע חדש, שכן ההקצאה, להבדיל מן העברה עצמה, אינה מהווה מכירה.

קרא עוד

קיבלתם ירושה עם נכסי נדלן - הנה הדרך לחסוך במס

ראובן ירש יחד עם אחיו נכסי נדלן מהוריו. האם נפטרה בשנת 2012 והאב נפטר בשנת 1998.

כיום היורשים שוקלים למכור את נכסי הנדלן, ונראה שהם עשויים לשלם מס שבח במכירת הנכסים.

הדין החקוק קובע כי ככלל, כל מוכר זכאי לבקש לפרוס את מס השבח לתקופה של 4 השנים האחרונות.

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2012-09-06
קרא עוד

מתי יכירו מנהל מיסוי מקרקעין בהוצאה גם ללא אסמכת או אקבלה

ידוע, הפרק השני בחלק ג' לפקודה עוסק בניכויים ובקיזוזים. סימן א' לפרק האמור דן בנושא "ניכויי הוצאות", כאשר סעיף 17 לפקודה שענייניו "הניכויים המותרים" מפרט את הדין העיקרי לעניין התרת הוצאות, בעוד סימן ד' לפרק השני שעניינו "הוראות כלליות" קובע את ההוראות לעניין ניכוי ההוצאות. הוראות סעיף 17 לפקודה מחייבות כי ההוצאה תצא בייצור הכנסה בשנת המס ולשם כך בלבד, ותהיה כרוכה ושלובה בתהליך הפקת ההכנסה.

הוראות ניהול פנקסים (להלן:"הוראות ניהול פנקסים") מחייבות הימצאותן של אסמכתאות מתיעוד חוץ, וביניהן חשבוניות מספקים וקבלני משנה. הוראות ניהול פנקסים מחייבות קיומו של תיק תיעוד חוץ אשר בו יישמרו המסמכים בשיטה המאפשרת את איתור התיעוד.

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2012-06-18
קרא עוד

איך לחסוך במס על ידי רישום מופחת של שווי העסקה בהסכם

פלוני מבקש לרכוש שלד של בניין/נכס. ולצורך זה חותם על שני הסכמים: האחד, לרכישת השלד והשני, להשלמת בניית הנכס ע"י המוכר.

האם שני ההסכמים מגבשים עסקה אחת שמהותה מכר של הנכס בשוויו כגמור, או שמא הם מגבשים שתי עסקאות, האחת של מכר השלד והשנייה של מתן שירותי בנייה? האם פיצול ההסכמים הוא פיצול "מלאכותי" שיש להתעלם ממנו ומיתרון המס הטמון בו? - זוהי הסוגיה שבה נרחיב להלן.

קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק